fbpx


Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet

2020. év
Alapszabály_20210930 letöltése
       

A Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület Alapszabálya

módosítva: 2021. január 25. napján lezárt elektronikus módon, majd a 2021.09.30. napján jelenléti módon megtartott közgyűlési szavazással)

 1. AZ EGYESÜLET ADATAI 2
 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2
 3. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE. 3
 4. EGYESÜLETI TAGSÁG. 4
 5. AZ EGYESÜLET SZERVE: A KÖZGYŰLÉS. 8
 6. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 12
 7. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA. 20
 8. EGYÜTTMŰKÖDÉS. 21
 9. AZ EGYESÜLET MEGJELENÉSE. 21
 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK. 22

1.sz. Melléklet: 2021. évi TAGDÍJ 23

2.sz. Melléklet: VERSENYRUHÁZAT. 24

1.             AZ EGYESÜLET ADATAI

 • A Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), alapján működő önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező, közhasznú tevékenységet folytató civil szervezet (továbbiakban: egyesület). évi ( a sportról szóló) I. tv. 17.§ (1.) bek. „a”. és „b”, valamint (6.) és (7.) bek., továbbá a 16. § (1.) bek., 2.§ (1.) bekezdése.  
 •  

Az egyesületet a Kaposvári Törvényszék 2012. október 31-én kelt 1500/Pk60060/2012. számú végzésével a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

Az Egyesület neve: Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület

Az Egyesület rövidített neve: SKKS Egyesület, vagy SKKSE

Székhelye: 8600 Siófok, Kele u. hrsz 5867/5.

Levelezési cím: 8602 Siófok Pf.:10.

Működési területe: Magyarország

2.             ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 • Az egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, illetve pályázatokból fedezi.
 • Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

3.             AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE

A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki egészségét. A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét.

 • Az egyesület célja: Siófok város és kistérsége sportéletének részeként:
 1. a vízisportok, kiemelten a kajak-kenu sportág népszerűsítése a tanulóifjúság és a felnőtt korosztály körében,
 2. vízisporttal kapcsolatos szakosztályok működtetése, feltételeinek megteremtése,
 3. a gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása,
 4. az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése,
 5. az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása,
 6. a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése.
 7. a fogyatékosok sportjának támogatása,

Az egyesület fontos feladatának tartja az épített és természeti környezet védelmét, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítását, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást, valamint a sport támogatását.

A sportegyesület közhasznú szolgáltatásai a tagjain, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

4.                       EGYESÜLETI TAGSÁG

 • Az egyesületnek tagjai lehetnek, akik elfogadják az egyesület alapszabályát, a III. 2. bekezdésben meghatározott cél érdekében kívánnak tevékenykedni, és akiket a kérelmükre az egyesületbe felvesznek.
 • Az egyesület 18 év feletti tagja, szavazati joggal, a választás, megválasztás jogával rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában.
 • Az egyesületnek rendes, tiszteletbeli, valamint pártoló, tagja lehet:

4.7       Tag (Rendes tag)

Az egyesület rendes tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, az elnökség – kérelmére – tagnak felvette, és a tagdíjat megfizeti. A 18 év alatti tagot a szülő/gondviselő képviseli, a tag érdekében teljes joggal eljárhat. Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, a tag:

 1. Jogosult az egyesület szolgáltatásait, létesítményeit igénybe venni, az egyesület tevékenységében részt venni
 2. Az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen közreműködni
 3. A versenyszerű sportoló esetében a tag köteles a versenyekre lelkiismeretes felkészülésre és a legjobb tudása szerinti szereplésre
 4. Jogosult az egyesület irataiba betekinteni
 5. Tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, felszólalhat, indítványozhat
 6. Tagdíjfizetési kötelezettsége van
 7. Szavazati joggal rendelkezik
 8. Az elnökség, ill. a közgyűlés által a tagsági jogviszonya (erkölcsi, fegyelmi, pénzügyi okok miatt) korlátozható, visszavonható, megszüntethető.

4.8  Tiszteletbeli tag

Az egyesület tiszteletbeli tagja olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, és az elnökség a tagnévsorba -tiszteletbeli tagnak- felvette:

 1. Személye kiérdemelte a tagság megbecsülését
 2. Erkölcsi támogatásával biztosítja az egyesületi célok elérését
 3. Az egyesület elnöksége, vagy a közgyűlés javaslatára, a tagnévsorba felvételre kerül.
 4. Tanácskozási, joggal vehet részt a közgyűlésen, felszólalhat, indítványozhat
 5. Tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.
 6. Szavazati joggal nem rendelkezik
 7. A tiszteletbeli tagság visszavonható, megszüntethető.

4.9      Pártoló tag

Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, azonosulni tud az egyesület céljaival, de abban tagként nem kíván részt venni és az elnökség a tagnévsorba -pártoló tagnak- felvette:

 1. Pénzügyi, vagy egyéb eszköz támogatásával biztosítja az egyesületi célok elérését
 2. Az egyesület elnöksége, vagy a közgyűlés javaslatára, a tagnévsorba felvételre kerül.
 3. Tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlésen, felszólalhat, indítványozhat
 4. Tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.
 5. Szavazati joggal nem rendelkezik
 6. Pártoló tagság visszavonható, megszüntethető.

4.10  Tagdíj

 1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.
 2. Az egyesület részére a tagdíjon felül további hozzájárulás fizetendő az egyesületi szolgáltatások és kapott kedvezmények figyelembevételével.
 3. A tagok által fizetendő tagdíj, valamint a hozzájárulások megállapítása az elnökség feladata.
 4. A tagdíj mértéke, valamint a hozzájárulások összege az 1. sz. melléklet szerint.

4.11  Egyesületi tagság kezdete

 • Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.
 • Rendes tag: A belépési nyilatkozatot az elnökségnél kell benyújtani, mely a kérelem beérkezését követően 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 30 napon belül határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a tagfelvételt kérelmező számára.
 • Pártoló tag: az elnökség a tagnévsorba -pártoló tagnak- felvette.
 • Tiszteletbeli tag: az elnökség a közgyűlés javaslatára –Tiszteletbeli tagnak-, a tagnévsorba felvette
 • A tagfelvételt elutasító döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül élhet fellebbezéssel a közgyűlés felé. A közgyűlés a soron következő ülésen határoz a jogorvoslati kérelemről. A tagsági jogviszony pozitív döntés esetén az első fokon az elnökség, jogorvoslat esetén a közgyűlés döntésével létesül.

4.12   Egyesületi tagság megszűnése

Az egyesületi tagság megszűnik:

 1. a tag kilépésével
 2. a tag kizárásával
 3. a tag halálával,
 4. az egyesület megszűnésével.
 1. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
 2. Fellebbezés: A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
 3. A kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja – illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.
 4. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez igazolható módon, címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg, melyet az elnökség 15 napon belül írásban tudomásul vesz.

5.      AZ EGYESÜLET SZERVE: A KÖZGYŰLÉS

A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 1. az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
 2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek, felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
 4. az éves költségvetés elfogadása
 5. a tagdíj elnökség által megállapított mértékének jóváhagyása
 6. vezetőségi tagok illetményének megállapítása, munkáltatói jogok gyakorlása
 7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt
 8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
  1. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.
  2. A közgyűlés összehívása:
 • Rendes közgyűlés:
 1. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze, írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
 2. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
 3. Nyilvánosságra kell hozni a közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján is.
 • Rendkívüli közgyűlés:

Amennyiben a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 • Megismételt közgyűlés:

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

 • Elektronikusan megtartott közgyűlés:
 1. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt, rendkívüli „elektronikusan megtartott” közgyűlést az elnökség legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze, írásban, igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). Nyilvánosságra kell hozni a közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján is.
 • A meghirdetett időpont minden esetben a szavazás záró időpontja.
 • Amennyiben az összes szavazat beérkezik a lejárati idő előtt, a szavazás lezárható.
 • A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és azokat a kérdéseket, amelyekre egyértelmű „igen”, „nem”, „tartózkodom” választ lehet adni.
 • A döntések meghozatalához szükséges dokumentumokat lehetőség szerint előtte, de legkésőbb a meghívó kiküldésével egyidőben kell megtenni, a megfelelő megismerés, megértés lehetőségének biztosításával.
 • A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
 • A szavazást akkor lehet eredményesnek tekinteni, ha a tagok legalább fele visszaküldte a szavazatát.
 • Rendkívüli elektronikus közgyűlés esetén, vagy az Alapszabályt érintő kérdéseknél akkor lehet eredményesnek tekinteni, ha a tagok legalább kétharmada visszaküldte a szavazatát. (5.11.)
 • További napirendi pontokról a 5.5. pont rendelkezik.
 • Megbízás alapján történő szavazásnál a megbízás alapjául szolgáló dokumentum nélkül nem lehet érvényesen szavazni, ezért szükséges:
 • vagy mellékletben csatolni (pdf)
 • vagy a határidő előtt személyesen az elnök részére átadni, 
 • vagy határidő előtti beérkezéssel, postai úton eljuttatni az egyesület címére.
 1. A visszaérkező, elektronikusan dokumentált szavazatokat:
 • nyomtatott formában a közgyűlési határozat mellékleteként kell kezelni.
 • A szavazás lezárása után 72 órán belül
 • összesíteni kell és
 • az eredményt a tagok számára ki kell hirdetni.
  1. Közgyűlés napirendi pontjai: A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
  2. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 1. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 1. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike, vagy a felügyelő bizottság azt szükségesnek tartja.
 2. Közgyűlés előtt az elnökség, titkár ellenőrzi a szavazásra jogosultságot. (A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele  jelen van. A szavazati jogát minden tag személyesen, vagy képviselőjén keresztül gyakorolhatja.  A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 
 3. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
 • az egyesület nevét és székhelyét;
 • a közgyűlés helyét és idejét;
 • a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítő nevét;
 • a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 • a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két, erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, és egy későbbi időpontban újra tárgyalni.

A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) fő szabály szerint nyílt szavazással választja meg. E kérdésben a megjelent tagok többségének kérésére titkos szavazás tartható.

 1. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

6.             AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI

6.1      Szervezeti felépítés

Közgyűlés

 • Elnökség:

1 fő elnök

4 fő elnökségi tag

 • Felügyelő bizottság:

3 fő bizottsági tag

 • Titkár:

1 fő egyesületi titkár

6.2      Elnökség

 1. Az elnökség az egyesület 1 fő elnökből és 4 fő elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja maximum 5 év határozott időtartamra.
 3. Megszűnik, vagy felfüggesztésre kerülhet a vezető tisztségviselői megbízatás:
 1. a megbízás időtartamának lejártával,
 2. visszahívással;
 3. lemondással;
 4. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 5. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 6. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
 7. a tisztségviselő egyesülettel szembeni kifogásolható magatartásával, az elnökségi ülések akadályoztatása, előre nem jelzett távolmaradással, mely az ülések határozatképességét veszélyezteti, az egyesület működését érintő információ szándékos visszatartása miatt
 8. illetve az egyesület megszűnésével.
 9. Elnökség általi felfüggesztés esetén a továbbiakról a közgyűlés dönt.

 Vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 1. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 2. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
 3. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
  1. Az egyesületi tisztségviselők funkciója a közgyűlés által történő megválasztással és e tisztség elfogadásával jön létre.
  2. Az egyesület vezető tisztségviselői:

       Az egyesület elnöke: Varga Gábor (An: Szabados Éva, 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 2/A)

       Az elnökség tagjai:      Kulcsár Gábor              – 8600 Siófok, Szőlővirág u. 23.

Kosztyán Patrik           – 8600 Siófok, Ringló u. 11/B.

Zsohár István              – 8600 Siófok, Kert u. 21.

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

 1. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
 1. az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 6. az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 7. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 8. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 9. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 10. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
 11. a tag felvételéről való döntés
 12. a tag kizárásáról való döntés
 •  
 1. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
 2. harmadik személyekkel kötendő szerződések előkészítése
 3. edző(k), alkalmazottak illetmény megállapítása
 1. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.

Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.

Elnökségi ülések dokumentálása:

 1. Az üléseken a titkár (vagy felkért tag) jegyzőkönyvet vezet és rajta kívül az Elnök (amennyiben jelenvolt a Felügyelő Bizottság valamelyik tagja) aláírásával hitelesít.
 2. Az elnökségi ülésekről, az elnökség által hozott határozatokról jegyzőkönyv készül.
 3. Az elnökség által hozott határozatokat a „Határozatok Könyve”-be be kell jegyezni.
  1. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze írásban, igazolható módon.
  2. Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
  3. Amennyiben egyéb körülmények szükségessé teszik, az elnökség a személyes részvétel helyett az elnökségi ülés online platformon történő megtartása mellett is dönthet.
  4. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség minimum négy tag jelenléte esetén határozatképes. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, és egy későbbi időpontban újra tárgyalni.
 1. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 2. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 3. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 4. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 5. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 6. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 7. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 8. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

6.3      Az egyesület elnöke

 1. tagság nyilvántartása;

6.4      Felügyelőbizottság

 1. Az elnökség munkáját a 3 főből álló felügyelő bizottság közvetlenül ellenőrzi, segíti. A felügyelőbizottság feladata, hogy az elnöktől, elnökhelyettestől függetlenül ellenőrizze az egyesület törvényes működését. Jogosult betekinteni az egyesület irataiba, jogosult bármely vezetőségi ülésen részt venni. Észrevételeit, javaslatait az elnökségi határozatokban figyelembe kell venni.
 2. A felügyelőbizottság tagjai a közgyűlésen beszámolóval tartoznak a tagság felé. Hiányosság, törvénytelenség feltárása esetén haladéktalanul értesíteniük kell az elnökség tagjait, illetve az elnökség értesítésével egyidőben rendkívüli közgyűlést hívhatnak össze.

6.8      Egyesületi titkár

 1. Az egyesületi titkárt (továbbiakban: titkár) a közgyűlés választja maximum 5 év határozott időtartamra. A titkár újraválasztható.
 2. A titkár személyére, a megbízatás keletkezésére és megszűnésére az elnökre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.
 3. Az egyesület működéséhez szükséges adminisztratív tevékenységeket a titkár látja el, illetve koordinálja. A titkár negyedévente az elnöknek számol be a tevékenységéről. Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

 

 1. A titkár feladata és hatásköre:
  1. mindennemű visszaélés gyanúja esetén az elnök értesítése,
  2. egyesületi tagdíj befizetések kezelése.
  3. adminisztrációs segítség rendezvények, versenyek, valamint az edzők részére
  4. részt vesz az elnökségi üléseken és a közgyűléseken, amelyekről jegyzőkönyvet készít
  5. Az elnökség által meghatározott további feladatok ellátása.

 

7.             AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

 1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
 2. Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb befizetéseiből, az egyesület által nyújtott olyan a céljai megvalósítása érdekében nyújtott szolgáltatások bevételeiből, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik.
 3. A tagsági díjakat az egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járulékok és adók megfizetésére használja fel.
 4. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlására az elnök önállóan jogosult.
 5. Banki, házipénztári utalás, kp kivét, kifizetés esetén 100.000 Ft-ig, (azaz százezer) forintig az elnök önállóan.
 6. Banki, házipénztári utalás, kp kivét, kifizetés esetén 100.000 Ft (azaz százezer forint) felett, további két elnökségi tag írásos (akár e-mail-ben megerősített) jóváhagyásával rendelkezhet.
 7. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
 8. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit az egyesület céljában meghatározott körben használja fel.

8.             EGYÜTTMŰKÖDÉS

 1. Az egyesület törekszik a jó kapcsolatok kiépítésére, ápolására, figyelembe véve a tagság érdekeit.
 2. Az egyesület fontosnak tartja az együttműködést a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, mint tagszervezet, továbbá társegyesületekkel, más intézményekkel.
 3. Együttműködési szerződések, kötelezettségek vállalásához az elnökség döntése szükséges.

9.             AZ EGYESÜLET MEGJELENÉSE

 1. Az egyesület nyilvános helyeken, rendezvényeken, versenyeken (lehetőség szerint) egységes formában jelenik meg, az erre a célra rendszeresített versenyzői ruházatban, egyesületi színek, logo használatával. (2. sz. Melléklet)
 2. Az egyedi megjelenést biztosító jelölések használata minden más esetben (kiadványok, egyéb kiegészítők, stb) a vezetőség jóváhagyásával történik.
 3. Az egyesület színei: sárga RAL1016, kék RAL5017
 4. Az egyesület logója: Sárga, köralakú háttér előtt egy kék kajak lapáton egy kék kenu lapát 900 fokban elfordítva egymásra helyezve.

„SIÓFOKI KAJAK KENU SPORT-EGYESÜLET” felirattal.

10.         VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
 2. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.
 3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
 4. Az egyesület tagszervezetként figyelembe veszi a Magyar Kajak-Kenu Szövetség ide vonatkozó ajánlásait.

 

A módosított alapszabály a 2021. év január 25. napján megtartott közgyűlésen került elfogadásra.

  Varga Gábor elnök

 ——————0—————

 

1.sz. Melléklet: 2021. évi TAGDÍJ

 1. A Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület elnöksége az átláthatóság érdekében, a befizetések rendszerét a következő módon állapítja meg 2021. január 1-től:
  1. Tagdíj, a tagoknak kötelező. (Minden tagtól elvárt, alapszabályban rögzített -havi- befizetési kötelezettség.)
 • Versenyző, aki edzésen részt vesz, versenyengedéllyel rendelkezik
 • Utánpótlás csoport tagja
 • Masters versenyző, az egyesületi, edzői infrastruktúrát csak versenyeken veszi igénybe
 • Szabadidős sportoló tag
 • Elnökségi tag
 1. A 4.pont 4.10.d alpontja alapján további –havi- hozzájárulás fizetendő a vezetett edzések igénybevételéhez. Ettől eltérni az elnökség döntése alapján a testvérek száma alapján lehet, melyet a lenti táblázatok (4.pont) részleteznek.
 1. A tagdíjat és minden hónap 10. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
 2. Az újonnan belépő tag a belépési nyilatkozat benyújtás időpontját követő első teljes hónaptól köteles a tagdíjat megfizetni. Elutasító döntés esetén a befizetett tagdíj visszatérítésre kerül.

Tagsági jogviszonyban levők részére megállapított havonta fizetendő tételek:

Versenyző

Utánpótlás

Masters

Szabadidő

Tag       (elnökség)

10.000 Ft/hó

10.000 FT/hó

4.000 Ft/hó

4.000 Ft/hó

4.000 Ft/hó

Tagdíj

4.000 Ft

4.000 Ft

4.000 Ft

4.000 Ft

4.000 Ft

Versenyzői hozzájárulás

6.000 Ft

6.000 Ft

0

0

0

Szabadidős hozzájárulás

0

0

0

0

0

 1. Kedvezmények adhatók, az elnökséghez beérkezett kérelem elbírálása után, azoknak a versenyzőknek, akik egy családból testvérekként versenyeznek:

Testvérek kedvezménye

Gyermekek száma

1

2

3

Tagdíj

4.000 Ft

4.000 Ft

4000 Ft

Versenyzői hozzájárulás:

6.000 Ft

5.000 Ft

4000 Ft

Kedvezmény összesen:

0 Ft

2.000 Ft

6.000 Ft

Havonta fizetendő:

10.000 Ft

18.000 Ft

24.000 Ft

2.sz. Melléklet: VERSENYRUHÁZAT

Az alapszabály 9. pontja szerint az egyesület nyilvános helyeken, rendezvényeken, versenyeken (lehetőség szerint) egységes formában jelenik meg, az erre a célra rendszeresített versenyzői ruházatban, egyesületi színek, logó használatával. 

A versenyzők ebben a ruházatban jelennek meg versenyeken, ebben képviselik az Egyesületet, a Várost.

A ruházat a logó színeivel megegyező sárga RAL1016,  kék RAL5017 .

Az egyesületi versenyruházat a következő elemeket tartalmazza:

 • Hosszú ujjú póló
 • Rövid ujjú póló
 • Rövid nadrág
 • Atléta
 • Melegítő felső
 • Melegítő alsó
 • Szélmellény5

Add meg itt a címsor szövegét

Add meg itt a címsor szövegét

Add meg itt a címsor szövegét

Jelenleg hatályos Alapszabály_20210125 letöltése